วิจัยชั้นเรียนปี 2555

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2555

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
ความสัมพันธ์ระหว่าง เป้าหมายการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 อ.ธวัชชัย รัตนกิจยนต์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ อ.ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเขียนอนุทิน (Journal Writing) ในรายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษ- ทางธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการวิจัยทางธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาหลัีกการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 อ.เบญจมาศ ปานชัย
การศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับปัญหาในการเรียน รายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 2/2555

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนโดยการใช้สัญญาเงื่อนไขในรายวิชา 135-201 ธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ
การศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับปัญหาในการเรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น1 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 อ.ธวัชชัย รัตนกิจยนต์
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 อ.เบญจมาศ ปานชัย

งานวิจัยชั้นเรียนภาคฤดูร้อน/2555

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 135-201 ธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาการจำคำศัพท์ด้วยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์ ในรายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ

 

Scroll to Top