วิจัยชั้นเรียนปี 2556

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2556

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
การศึกษาวิธีการสอนจริยธรรมในวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีในมุมมองของนักศึกษาบัญชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคค่ำคณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อ.สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
การศึกษาปัญหาการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 130-215 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น อ.อริสรา อัครพิสิฐ
การศึกษาเจตคติของนักศึกษาในเรื่องการตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียนในรายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 2/2556

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาในการเรียนและผลการเรียน ในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์

 

Share this post with your friends