วิจัยชั้นเรียนปี 2558

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2558

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษารายวิชา 130-216 ภาษาอังกฤษธุรกิจ อ.อริสรา อัครพิสิฐ
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการทำการบ้านด้วยการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)ในรายวิชา 135-301 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *