โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้2555-2

วิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาการบัญชี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หัวเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีขั้นสูง 2 ระหว่างนักศึกษาวิชาการบัญชีหลักสูตร 4 ปี กับนักศึกษาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ

Share this post with your friends