ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

1. โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

2. โครงการเตรียมตัวสอบCIA ระบบใหม่(3PART)

Share this post with your friends