ด้านการวิจัย

1. โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ – การบัญชี

2. โครงการแต่งตำราและเอกสารประกอบการสอน – การบัญชี

Share this post with your friends