ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์พี่น้องบัญชี

2. โครงการเสริมสร้างพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่สอน

3. โครงการสืบสานประเพณี ร่วมยินดีพี่บัณฑิต

Scroll to Top