ภาพกิจกรรม งานสยามนิทัศน์
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

 

ภาพกิจกรรม งานสยามนิทัศน์
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

ซุ้มนิทรรศการ งานสยามนิทัศน์ ณ ศูนย์กีฬา

อธิการเยี่ยมชมบู๊ต คณะบริหารธุรกิจ และถ่ายภาพร่วมกัน

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ถ่ายภาพร่วมกัน

อาจารย์และนักเรียน ถ่ายภาพร่วมกัน

นักเรียนลงทะเบียนเข้าฐานกิจกรรม

นักเรียนเข้าฐานกิจกรรม

จัดกิจกรรม ณ อาคาร 19 ชั้น 8

บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการทางการเงิน อาคาร 19 ชั้น 6

กิจกรรมทำขนมแพนเค็ก แจกให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมทำโบว์ แจกให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของนักเรียน

บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของนักเรียน