สยามวิชาการ ฉบับที่ 1

เรื่องที่ 1 การทดสอบผลกระทบกำแพงภาษีสินค้าขาเข้าที่มีต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย
ปรัชญา ปิ่นมณี. (2541). การทดสอบผลกระทบกำแพงภาษีสินค้าขาเข้าที่มีต่อการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย.
สยามวิชาการ, 1(1), 1-7.

เรื่องที่ 2 The Effect of Current Economic Crisis on Thai Banks and Financial Institutions.
Promsaramathee, P. (1998). The Effect of Current Economic Crisis on Thai Banks and Financial Institutions.
Siam Academic Review, 1(1), 8-11.

เรื่องที่ 3 Why Can’t You Win the Dragon’s Heart?
Panpothong, A. (1998). Why Can’t You Win the Dragon’s Heart?
Siam Academic Review, 1(1), 13-14.

เรื่องที่ 4 อินเตอร์เนต : 2 สื่อการศึกษาออนไลน์
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (2541). อินเตอร์เนต : 2 สื่อการศึกษาออนไลน์.
สยามวิชาการ, 1(1), 16-20.

เรื่องที่ 5 โฮมเพจมหาวิทยาลัยสยาม
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ สรุพรรษ์ เพ็ญจำรัส. (2541). โฮมเพจมหาวิทยาลัยสยาม.
สยามวิชาการ, 1(1), 21-24.

เรื่องที่ 6 นโยบายค่าเงินบาทลอยตัวกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย
ชลิศา รัตรสาร. (2541). นโยบายค่าเงินบาทลอยตัวกับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย.
สยามวิชาการ, 1(1), 25-31.

เรื่องที่ 7 ผลกระทบทางบัญชีจากการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระบบลอยตัว
สุวรรณี อมรเดชาเลิศ. (2541). ผลกระทบทางบัญชีจากการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระบบลอยตัว.
สยามวิชาการ, 1(1), 32-37.

เรื่องที่ 8 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร. (2541). มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000.
สยามวิชาการ, 1(1), 38-43.

เรื่องที่ 9 บรรจุภัณฑ์ : สิ่งใกล้ตัวสำหรับนักการตลาด
วิบูลย์ ชินบูรพา. (2541). บรรจุภัณฑ์ : สิ่งใกล้ตัวสำหรับนักการตลาด.
สยามวิชาการ, 1(1), 44-47.

เรื่องที่ 10 การศึกษาต้นทุนการดำเนินงาน และผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ ระหว่าง 2531-2535
ภรณี ดุริยประสิทธิ์. (2541). การศึกษาต้นทุนการดำเนินงาน และผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ ระหว่าง 2531-2535.
สยามวิชาการ, 1(1), 48-54.

Share this post with your friends