เรื่องที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง MAI Index กับ SET Index
วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2552). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง MAI Index กับ SET Index.
สยามวิชาการ, 10(2), 3-14.

เรื่องที่ 2 ตัวชี้วัดทางการเงินที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมรีไซเคิล
กิตติศักดิ์ สรแพทย์. (2552). ตัวชี้วัดทางการเงินที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมรีไซเคิล.
สยามวิชาการ, 10(2), 15-19.

เรื่องที่ 3 การใช้ตัวแบบ Altman’s Z-score เพื่อพยากรณ์การล้มละลาย : กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์. (2552). การใช้ตัวแบบ Altman’s Z-score เพื่อพยากรณ์การล้มละลาย : กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สยามวิชาการ, 10(2), 20-30.

เรื่องที่ 4 การศึกษาปัญหาจากการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI : กรณีนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ธวัชชัย รัตนกิจยนต์. (2552). การศึกษาปัญหาจากการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI : กรณีนิคมอุตสาหกรรมบางปู. สยามวิชาการ, 10(2), 31-37.

เรื่องที่ 5 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ที่มีผลต่อการรับรู้
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อมรรัตน์ พันธ์อยู่. (2552). เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ที่มีผลต่อการรับรู้
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 10(2), 38-45.

เรื่องที่ 6 การประเมินคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการเดินเรือในประเทศไทย
อานนท์ สุวรรณฤทธิ์. (2552). การประเมินคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการเดินเรือในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 10(2), 46-50.

เรื่องที่ 7 คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเล
ภัทราพร ทองเรือง. (2552). คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเล
สยามวิชาการ, 10(2), 51-59.

เรื่องที่ 8 การศึกษา และพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนบนอินเตอร์เน็ต
สุรพรรษ์ เพ็ญจำรัส. (2552). การศึกษา และพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนบนอินเตอร์เน็ต.
สยามวิชาการ, 10(2), 60-73.

เรื่องที่ 9 การใช้พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ
แพรภัทร ยอดแก้ว. (2552). การใช้พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ.
สยามวิชาการ, 10(2), 74-86.

เรื่องที่ 10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม
สุรเดช พฤกษมาศ วิโรจน์ ศรีหิรัญ นภจร ศรีวรสุมดี และ ภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล. (2552). ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม. สยามวิชาการ, 10(2), 87-96.

เรื่องที่ 11 โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้า ในกระบวนการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลัง
ภายในองค์กรเพื่อตอบสนองการสั่งซื้ออย่างเหมาะสม
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ดวงพร หงษ์ฟ้อน และ ปาริศรา ดอนิ. (2552). โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้า ในกระบวนการจัดซื้อ
และการจัดการสินค้าคงคลังภายในองค์กรเพื่อตอบสนองการสั่งซื้ออย่างเหมาะสม. สยามวิชาการ, 10(2), 97-102.

เรื่องที่ 12 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการอินเตอร์เน็ตของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร
นันท์นภัส แข็งขันธ์. (2552). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการอินเตอร์เน็ตของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 10(2), 103-115.

เรื่องที่ 13 A Study of Consumers’ Perception of Innovations in Relation to Price
Mualchontham, R., Eamsopana, P., and Seale, D. (2009). A Study of Consumers’ Perception of Innovations
in Relation to Price. Siam Academic Review, 10(2), 116-125.