สยามวิชาการ ฉบับที่ 16

เรื่องที่ 1 พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคเขตธนบุรี
นฤมล ชาญจินดา กานต์จิรา ลิมศิริธง และ Uraiporn Kattiyapornpong. (2553). พฤติกรรมการชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคเขตธนบุรี. สยามวิชาการ, 11(1), 3-13.

เรื่องที่ 2 การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาด้านต้นทุนพลังงานที่มีต่อการผลิตอาหาร
ศึกษากรณี : บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหารจำกัด
สืบชัย รัตนกระทุ่ม และ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (2553). การศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาด้านต้นทุนพลังงานที่มีต่อการผลิตอาหาร
ศึกษากรณี : บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหารจำกัด. สยามวิชาการ, 11(1), 14-21.

เรื่องที่ 3 การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้มาตรการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนต่างประเทศของ สปป.ลาว
พระแสงเงิน อิมมณีวงศ์ และ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (2553). การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภายใต้มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่างประเทศของ สปป.ลาว. สยามวิชาการ, 11(1), 22-33.

เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจโรงแรม และบังกะโลขนาดเล็ก
กิตติศักดิ์ สรแพทย์ ธวัชชัย รัตนกิจยนต์ และ ยุพเรศ เทวินภิบาลพันธุ์. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในธุรกิจโรงแรม และบังกะโลขนาดเล็ก. สยามวิชาการ, 11(1), 34-47.

เรื่องที่ 5 ความลึกของความยากจนในประเทศไทย
เกียรติศักดิ์ สิงห์โต. (2553). ความลึกของความยากจนในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 11(1), 48-55.

เรื่องที่ 6 กระแสการเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีของกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
อมรรัตน์ เชี่ยวปัญญานันท์ และ กานต์จิรา ลิมศิริธง. (2553). กระแสการเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีของกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.
สยามวิชาการ, 11(1), 56-70.

เรื่องที่ 7 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปและเก็บถนอมสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในประเทศไทย
สมพร ปานยินดี (2553). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปและเก็บถนอมสัตว์น้ำ
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 11(1), 71-77.

เรื่องที่ 8 บทบาทและปัญหาของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
กฤติมา เลิศมโนบุญสุข. (2553). บทบาทและปัญหาของธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 11(1), 78-84.

เรื่องที่ 9 กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภักดี พละการ. (2553). กฎหมายคุ้มครองแรงงานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.
สยามวิชาการ, 11(1), 85-90.

เรื่องที่ 10 สินเชื่อเพื่อคนยากจน กับแนวคิดไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance) กรณีศึกษาในประเทศไทย
เบญจวรรณ บวรกุลภา พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และ สัมฤทธิ์ เทียนดำ. (2553). สินเชื่อเพื่อคนยากจน กับแนวคิดไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance)
กรณีศึกษาในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 11(1), 91-98.

เรื่องที่ 11 36 โครงการ กับคุณภาพพฤติกรรมองค์การจาก เทคนิคการจัดการภายใต้เศรษฐกิจระยะที่ต่างกัน
หทัยกาญจน์ นิกรพงษ์สิน. (2553). 36 โครงการ กับคุณภาพพฤติกรรมองค์การจาก เทคนิคการจัดการภายใต้เศรษฐกิจระยะที่ต่างกัน.
สยามวิชาการ, 11(1), 99-108.

เรื่องที่ 12 เรือนแพลุ่มน้ำสะแกกรัง : การศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รูปแบบ
และการใช้ประโยชน์
จตุรภัทร วรรณภักตร์. (2553). เรือนแพลุ่มน้ำสะแกกรัง : การศึกษาวิถีชีวิตและการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รูปแบบ
และการใช้ประโยชน์. สยามวิชาการ, 11(1), 109-124.

Scroll to Top