สยามวิชาการ ฉบับที่ 18

เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร
สมพร ปานยินดี. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร.
สยามวิชาการ, 12(1), 3-9.

เรื่องที่ 2 ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร
พิจักษณ์ จันทวิโรจน์. (2554). ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร.
สยามวิชาการ, 12(1), 10-17.

เรื่องที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่ 9 หมู่บ้านสะแกราย
ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สุภาณี อินทน์จันทน์. (2554). ยุทศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่ 9 หมู่บ้านสะแกราย
ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม. สยามวิชาการ, 12(1), 18-32.

เรื่องที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
กรณีศึกษา: บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
นิชาภา เจริญรมย์. (2554). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล
กรณีศึกษา: บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน). สยามวิชาการ, 12(1), 33-44.

เรื่องที่ 5 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจตรวจสอบบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภนา ประภามงคล. (2554). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจตรวจสอบบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร.
สยามวิชาการ, 12(1), 45-58.

เรื่องที่ 6 การหาขนาดตัวอย่างสำหรับแผนภูมิควบคุมจากการตรวจสอบในกระบวนการผลิตสลักข้อโซ่โดยใช้ ตรรกฟัซซี
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ วนิดา สิงขรเขียว และ เมธินี ประเสริฐเสรี. (2554). การหาขนาดตัวอย่างสำหรับแผนภูมิควบคุมจาก
การตรวจสอบในกระบวนการผลิตสลักข้อโซ่โดยใช้ ตรรกฟัซซี. สยามวิชาการ, 12(1), 59-69.

เรื่องที่ 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร
ภักดี พละการ. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร.
สยามวิชาการ, 12(1), 70-77.

เรื่องที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชดาภิเษก)
เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ. (2554). ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชดาภิเษก).
สยามวิชาการ, 12(1), 78-86.

เรื่องที่ 9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปาสไตล์ญี่ปุ่น เมืองพัทยา
นันท์นภัส แข็งขันธ์ และ วิมล ประคัลภ์พงศ์. (2554). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสปาสไตล์ญี่ปุ่น เมืองพัทยา.
สยามวิชาการ, 12(1), 87-98.

เรื่องที่ 10 Customer Satisfaction and Loyalty in the Construction Material Supply Business in Thailand
Limsiritong, K. (2011). Customer Satisfaction and Loyalty in the Construction Material Supply Business in Thailand.
Siam Academic Review, 12(1), 99-109.

เรื่องที่ 11 การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส
ในจังหวัดภูเก็ตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จิดาภา ถิรศิริกุล. (2554). การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส
ในจังหวัดภูเก็ตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์. สยามวิชาการ, 12(1), 110-121.

Share this post with your friends