สยามวิชาการ ฉบับที่ 28

เรื่องที่ 1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง:
กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด
ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนําเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในหลวงพระบาง: กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จํากัด. สยามวิชาการ, 17(1), 1-24.

เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดกับผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม
อภิวัฒน์ มุ่งชู. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดกับผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจหอพัก ในจังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 17(1), 25-38.

เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์กับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม
อุมาพร คุณชื่น. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่าง การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์กับผล
การดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 17(1), 39-50.

เรื่องที่ 4 ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในกรุงเทพมหานคร
กานต์จิรา ลิมศิริธง. (2559). ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในกรุงเทพมหานคร
สยามวิชาการ, 17(1), 51-61.

เรื่องที่ 5 การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองต้นแบบของ จังหวัดสมุทรสาคร
สุภาณี อินทน์จันทน์. (2559). การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบของ จังหวัดสมุทรสาคร. สยามวิชาการ, 17(1), 62-85.

Scroll to Top