สยามวิชาการ ฉบับที่ 29

เรื่องที่ 1 การปฏิบัติตามแนวคิดลีนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต. (2559). การปฏิบัติตามแนวคิดลีนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 17(2), 1-18.

เรื่องที่ 2 Eighteen Months of Income Elasticity of the Government Lottery After the Introduction of the Eighty-Baht
Lottery Policy: A Preliminary Analysis.
Eamsopana, P. (2016). Eighteen Months of Income Elasticity of the Government Lottery After the Introduction of the Eighty-Baht
Lottery Policy: A Preliminary Analysis. Siam Academic Review, 17(2),19-30.

เรื่องที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม
คนางค์ ภูถมดี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม. สยามวิชาการ, 17(2), 31-49.

เรื่องที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการภาพลักษณ์กับคุณภาพการให้บริการ
ของธุรกิจ Wedding ในจังหวัดขอนแก่น
เทียมหทัย แซ่ตั้ง. (2559). ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการจัดการภาพลักษณ์กับคุณภาพ
การให้บริการของธุรกิจ Wedding ในจังหวัดขอนแก่น. สยามวิชาการ, 17(2), 50-73.

เรื่องที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง
พิมพาภรณ์ วงศ์รัตนพนธ์  พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์  ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และ นรารัก บุญญานาม. (2559). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
โรงงานแท่งยางปูพื้นในจังหวัดระยอง. สยามวิชาการ, 17(2),74-85.

Scroll to Top