สยามวิชาการ ฉบับที่ 3

เรื่องที่ 1 วิสหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน E-Commerce
อนวชวรรณ รัตนนันท์. (2542). วิสหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กับเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน E-Commerce.
สยามวิชาการ, 2(2), 5-12.

เรื่องที่ 2 The Effects of Real Exchange Rates and Unit Labour on Foreign Direct Investment (FDI)
Pinmanee, P. (1999). The Effects of Real Exchange Rates and Unit Labour on Foreign Direct Investment (FDI).
Siam Academic Review, 2(2), 13-24.

เรื่องที่ 3 E-commerce
Kamolmasratana, J. (1999). E-commerce.
Siam Academic Review, 2(2), 25-28.

เรื่องที่ 4 สลิปส์-แคปส์ นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อธนาคารพาณิชย์ไทย
อาภรณ์ นุชาชาติพงศ์ และ วิทยา เจนจรัสโชติ. (2542). สลิปส์-แคปส์ นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อธนาคารพาณิชย์ไทย.
สยามวิชาการ, 2(2), 29-36.

เรื่องที่ 5 Creative Accounting
เบญจมาศ ปานชัย และ วินัย พิบูลย์ปรีชา. (2542). Creative Accounting.
สยามวิชาการ, 2(2), 37-47.

เรื่องที่ 6 การตลาดพอเพียง
ชาตรี เตชะยัน. (2542). การตลาดพอเพียง.
สยามวิชาการ, 2(2), 48-53.

เรื่องที่ 7 เงินสกุลยุโร (Euro Currency)
สุรชัย ภัทรบรรเจิด. (2542). เงินสกุลยุโร (Euro Currency).
สยามวิชาการ, 2(2), 54-58.

เรื่องที่ 8 การวิเคราะห์หลักการและแนวทางปฏิบัติ สำหรับสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย
(กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ์. (2542). การวิเคราะห์หลักการและแนวทางปฏิบัติ สำหรับสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
ของธนาคารพาณิชย์ไทย (กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)). สยามวิชาการ, 2(2), 59-66.

Share this post with your friends