สยามวิชาการ ฉบับที่ 31

เรื่องที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์. (2560). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. สยามวิชาการ, 18(2), 1-19.

เรื่องที่ 2 ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรู้จริง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิ
และซาชิมิของร้านในห้าง สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
นภัสกร วงค์บัวเจริญ. (2560). ทัศนคติ ความคาดหวัง และการรับรู้จริง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น
ประเภทซูชิและซาชิมิของร้านในห้าง สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 18(2), 20-45.

เรื่องที่ 3 การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อรรถกร จัตุกูล. (2560). การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
สยามวิชาการ, 18(2), 46-64.

เรื่องที่ 4 Does It Pay to Hire Engineers Graduated from Top Engineering Schools?:
Building Contractors’ Perspectives.
Eamsopana, P. (2017). Does It Pay to Hire Engineers Graduated from
Top Engineering Schools?: Building Contractors’ Perspectives. Siam Academic Review, 18(2), 65-76.

เรื่องที่ 5 Dimension and Relationship Between Customer Perspective and Market Perspective:
A Case Study of Market Survey of Laptops.
Liu, Y., and Tang, Z. (2017). Dimension and Relationship Between Customer Perspective and
Market Perspective: A Case Study of Market Survey of Laptops. Siam Academic Review, 18(2), 77-98.

Scroll to Top