เรื่องที่ 1 ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ในประเทศไทย
The Success Factor of Entrepreneur Homestay in Thailand
ภูริธรรชพ์ หอมอุดมทรัพย์ และ ณัชชา กริ่มใจ. (2563).ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์
ในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 21(2), 1-16.

เรื่องที่ 2 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Causal Factors Affecting Change Management of Development Tourism Business in Thailand to Excellence Organization in Digital Economy Era
สุทธาพัฒน์ อมรเรืองตระกูล และ ณัชชา กริ่มใจ. (2563).
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล.
สยามวิชาการ, 21(2), 17-33.

เรื่องที่ 3 คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจจัดงาน
Entrepreneurial Traits and Competencies Influencing the Stakeholder Relationship Management of Event Management Business
พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ จารุวรรณ แดงบุบผา และ อรรถไกร พันธุ์ภักดี. (2563).
คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจจัดงาน.
สยามวิชาการ, 21(2), 34-58.

เรื่องที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการตลาดท่ามหาราช
The Marketing Achievement of Tha Maharaj Entrepreneurs
กฤษฎา พวงทับทิม. (2563).ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการตลาดท่ามหาราช.
สยามวิชาการ, 21(2), 59-71.

เรื่องที่ 5 อิทธิพลของพฤติกรรมผู้บริโภค คุณค่าที่ส่งมอบ และการตลาดบนโลกดิจิทัล ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นออนไลน์
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย: กรณีศึกษา ธุรกิจสมุนไพร
The Influence of Customer Behavior, Value Proposition, and Digital Marketing Affecting Online
Trust of Small and Medium Enterprises’ Entrepreneurs in Thailand: A Case Study of Herb Business
ลดาพร พิทักษ์ สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ บัณฑิต ผังนิรันดร์ และ ธนพล ก่อฐานะ. (2563).อิทธิพลของพฤติกรรมผู้บริโภค คุณค่าที่ส่งมอบ
และการตลาดบนโลกดิจิทัล ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย: กรณีศึกษา ธุรกิจสมุนไพร.
สยามวิชาการ, 21(2), 72-90.