สยามวิชาการ ฉบับที่ 6

เรื่องที่ 1 เศรษฐศาสตร์แห่งสันติภาพ
อรรถพล ตรีมั่นคง และ ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์. (2548) (ผู้แปล). เศรษฐศาสตร์แห่งสันติภาพ.
สยามวิชาการ, 6(1), 5-12. (แปลจาก “The Economics of Peace and Prosperity” by Clive W.J. Granger, 1998)

เรื่องที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว กรณีศึกษาประเทศไทย
ปรัชญา ปิ่นมณี. (2548). การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว กรณีศึกษาประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 6(1), 13-21.

เรื่องที่ 3 STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES BY SELECTED THAI BANKS AND FINANCIAL
ORGANISATIONS: PLANNING AND PLANNING SYSTEM
Nimmanphatcharin, N. (2005). STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES BY SELECTED
THAI BANKS AND FINANCIAL ORGANISATIONS: PLANNING AND PLANNING SYSTEM. Siam Academic Review, 6(1), 22-44.

เรื่องที่ 4 การค้าไทย – ลาว : ความพึ่งพาที่ไทยให้ลาว
ชลิศา รัตรสาร. (2548). การค้าไทย – ลาว : ความพึ่งพาที่ไทยให้ลาว.
สยามวิชาการ, 6(1), 45-57.

เรื่องที่ 5 What Education can Learn from Business?
Mongkhonvanit, J. (2005). What Education can Learn from Business?
Siam Academic Review, 6(1), 58-60.

เรื่องที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการบริหารงานขาย
เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร. (2548). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการบริหารงานขาย.
สยามวิชาการ, 6(1), 61-69.

เรื่องที่ 7 ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. (2548). ความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม.
สยามวิชาการ, 6(1), 70-82.

เรื่องที่ 8 กลยุทธ์การบัญชีเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์. (2548). กลยุทธ์การบัญชีเพื่อการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล.
สยามวิชาการ, 6(1), 83-88.

Share this post with your friends