โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์

alt

1. โครงการ New Breed @ U-Net 2013 ด้านอนุพันธ์ มีนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารเข้าร่วมโครงการ 19 คน และสอบผ่าน 2 คน คือ

– นางสาวจารุวรรณ แก้วพรม นักศึกษาปริญญาโท MBA

– นายนราวิชญ์ เอนกบุญทวีโชค

alt alt

Share this post with your friends