โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่24

alt

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
จัดโครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 24
เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ได้พัฒนา และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชีกฎหมายภาษีอากร
และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

alt alt

alt

alt alt

alt alt

Share this post with your friends