โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่25

alt

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
จัดโครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 25
เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 สิงหาคม 2557
ณ ห้อง 19-1003 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้ทำบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
ได้พัฒนา และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชีกฎหมายภาษีอากร
และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

Share this post with your friends