รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิษย์เก่าและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา
อาจารย์ ธัชกร จันทร์เสมา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (กศ.บ.) ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานที่ห้องทำงาน : 14-406
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 5176

Share this post with your friends