รายวิชาที่ภาควิชาการบัญชีเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 /2557

alt
รายชื่อ ภาคปกติ ภาคค่ำ มคอ.3 มคอ.5
1. 131-101 การบัญชีขั้นต้น 1 alt alt alt  
2. 131-102 หลักการบัญชี alt   alt  
3. 131-201 การบัญชีขั้นต้น 2 alt alt alt  
4. 131-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ alt alt alt  
5. 131-203 การบัญชีขั้นกลาง 1 alt alt alt  
6. 131-302 การบัญชีต้นทุน 1 alt alt alt  
7. 131-303 การบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร alt alt alt  
8. 131-305 การภาษีอากร 2   alt alt  
9. 131-306 การสอบบัญชี alt   alt  
10. 131-307 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน alt alt alt  
11. 131-405 การบัญชีขั้นสูง 2 alt alt alt  
12. 131-409 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี alt alt alt  
11. 131-413 สัมมนาการบัญชีการเงิน alt alt alt  
12. 131-451 การบัญชีภาษีอากร   alt alt  
13. 130-303 การภาษีอากร alt alt alt  

Share this post with your friends