รายวิชาที่ภาควิชาการบัญชีเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 /2557

alt
รายชื่อ ภาคปกติ ภาคค่ำ มคอ.3 มคอ.5
1. 131-101 การบัญชีขั้นต้น 1 alt alt    
2. 131-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ alt alt    
3. 131-203 การบัญชีขั้นกลาง 1 alt alt    
4. 131-301 การบัญชีขั้นกลาง 2 alt alt    
5. 131-302 การบัญชีต้นทุน 1 alt alt    
6. 131-305 การภาษีอากร 2
alt      
7. 131-405 การบัญชีขั้นสูง 2 alt      
8. 131-408 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน alt      
9. 131-409 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี alt      
10. 131-413 สัมมนาการบัญชีการเงิน alt      
11. 131-432 สัมมนาการสอบบัญชี
alt      
12. 130-303 การภาษีอากร   alt    

 

Share this post with your friends