1. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้ระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. โครงการแผนการจัดการความรู้ – การบัญชี

3. โครงการพัฒนาและบริหารบุคลากร

4. โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

5. โครงการประชุมภาควิชาการบัญชี

6. โครงการดำเนินงานประกันคุณภาพภาควิชาการบัญชี