โครงการจัดติวสอบ CIA PART 2

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย จัดโครงการเตรียมตัวสอบวุฒิบัตรสากลวิชาชีพตรวจสอบภายในหรือ Certified Internal Auditor (CIA) ของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล The Institute of internal Auditors(IIA) หลักสูตร โครงการจัดติวสอบ CIA PART 2 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   ระหว่างวันที่ 19,26 กรกฎาคม 2557 และ 2,9,16,23,30 สิงหาคม 2557 รวม 7 วัน ณ อาคารเฉลิมพระกียรต(19-703) มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้ตรวจสอบผู้ถือวุฒิบัตร CIA จากธนาคารและองค์กรต่างๆ เป็นผู้ร่วมบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพและคุณค่าของงานตรวจสอบภายในให้สูงยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

สนใจเข้ารวมอบรมติดต่อ อ.พิจักษณ์ จันทวิโรจน์ (081-919-6014)

Share this post with your friends