คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมสมาคมศิษย์เก่าและผู้มีจิตอาสา
จัดกิจกรรม นำอาหารและสิ่งของมาเลี้ยงผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย 30 ก.ค. 2560 ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน