วิจัยชั้นเรียนปี 2554

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2554

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
เทคนิคการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ของนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อ.กิตติศักดิ์ สรแพทย์
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อ.ธวัชชัย รัตนกิจยนต์
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ กับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาระสารสนเทศทางการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 อ.ธวัชชัย รัตนกิจยนต์

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 2/2554

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1

อ.เบญจมาศ ปานชัย

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน  E-learning  รายวิชา  135-201  ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใน  Siam  Open  Courseware

อ.อริสรา อัครพิสิฐ

 

Share this post with your friends