ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

1. โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ส่งผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

2. โครงการสยามนิทัศน์

3. โครงการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการบัญชีและการเตรียมความพร้อมนักบัญชีเพื่อก้าวสู่ AEC2015

4. โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

5. โครงการบันทึกเล็ก ๆ เก็บความดีถวาย ในหลวง

Share this post with your friends