เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี ปี 2560

มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดเทศน์มหาชาติ อุทิศเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ในวันอังคารที่ 10 และพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง Hall of Fame มหาวิทยาลัยสยาม
โดยทางคณะบริหารได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในกัณฑ์มัทรี

Share this post with your friends