สยามวิชาการ ฉบับที่ 10

เรื่องที่ 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจและธุรกิจ
วิจิตร สุพินิจ. (2550). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจและธุรกิจ.
สยามวิชาการ, 8(2), 3-10.

เรื่องที่ 2 มองทัศนะ Robert Mundell และ Kosit Panpiemras ที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิจิตร เอี่ยมโสภณา. (2550). มองทัศนะ Robert Mundell และ Kosit Panpiemras
ที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สยามวิชาการ, 8(2), 11-17.

เรื่องที่ 3 การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)
พิจักษณ์ จันทวิโรจน์. (2550). การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์).
สยามวิชาการ, 8(2), 18-28.

เรื่องที่ 4 โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย
ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2550). โครงการจัดทำฐานข้อมูลทุติยภูมิวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย. สยามวิชาการ, 8(2), 29-48.

เรื่องที่ 5 การทดสอบตรรกของสำนักนีโอคลาสสิกเกี่ยวกับตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ปรัชญา ปิ่นมณี. (2550). การทดสอบตรรกของสำนักนีโอคลาสสิกเกี่ยวกับ
ตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง. สยามวิชาการ, 8(2), 49-58.

เรื่องที่ 6 การศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรวรรณ ดีประเสริฐ. (2550). การศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 8(2), 59-70.

เรื่องที่ 7 Does the Privatization Benefit Consumers? : The Empirical Study on the Local Telephone Service
Puttanapong, N. (2007). Does the Privatization Benefit Consumers? : The Empirical Study on the Local
Telephone Service. Siam Academic Review, 8(2), 71-88.

Share this post with your friends