สยามวิชาการ ฉบับที่ 21

เรื่องที่ 1 การจัดตั้งองค์กรเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
มนตรี สมดุลยกนก. (2555). การจัดตั้งองค์กรเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า.
สยามวิชาการ, 13(2), 1-15.

เรื่องที่ 2 การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพในประเทศไทย
ภัชราพร มีรสสม. (2555). การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 13(2), 16-33.

เรื่องที่ 3 การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย โดยการเพิ่มคุณภาพของการบริการ
สัญญา สัญญาวิวัฒน์  และ  สุนันทา นิยมศิลป์. (2555). การเพิ่มการทำประกันชีวิตในประเทศไทย
โดยการเพิ่มคุณภาพของการบริการ. สยามวิชาการ, 13(2), 34-49.

เรื่องที่ 4 ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
ศิรินันท์ ทิพย์เจริญ. (2555). ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย.
สยามวิชาการ, 13(2), 50-62.

เรื่องที่ 5 ระดับการบริหารเพื่อการพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า
ณัฐพัชร์ สถิตพรธนชัย. (2555). ระดับการบริหารเพื่อการพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า. สยามวิชาการ, 13(2), 63-77.

เรื่องที่ 6 การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการลดตำหนิผ้าเปื้อนในอุตสาหกรรม
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึม
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์  สุภาพร ปุมและสันเทียะ  และ  อนงค์ สายทอง. (2555). การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับ
กระบวนการลดตำหนิผ้าเปื้อนในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกโดยใช้จีเนติกอัลกอริทึม. สยามวิชาการ, 13(2), 78-95.

เรื่องที่ 7 คุณลักษณะภาวะผู้นำบารมีที่ส่งผลต่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นคเรศ ณ พัทลุง  และ  ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2555). คุณลักษณะภาวะผู้นำบารมีที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สยามวิชาการ, 13(2), 96-115.

เรื่องที่ 8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของตำรวจที่ปฏิบัติงานที่สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
ณัฐฐินี ธรรมจารีย์. (2555). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการทำงานของตำรวจ
ที่ปฏิบัติงานที่สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม. สยามวิชาการ, 13(2), 116-128.

เรื่องที่ 9 ลักษณะของจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย
เกียรติศักดิ์ สิงโต  และ  สัมฤทธิ์  เทียนดำ. (2555). ลักษณะของจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 13(2), 129-148.

เรื่องที่ 10 การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานคร
พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก  และ  กระมล ทองธรรมชาติ. (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์
ด้านการออกแบบของกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 13(2), 149-168.

เรื่องที่ 11 ความสอดคล้องของการใช้การวัดความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อประเมินประสิทธิผลของ
ธนาคารรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ. (2555). ความสอดคล้องของการใช้การวัดความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อประเมินประสิทธิผลของธนาคารรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 13(2), 169-188.

เรื่องที่ 12 รูปแบบการบริหารจัดการส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค. (2555). รูปแบบการบริหารจัดการส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. สยามวิชาการ, 13(2), 189-210.

เรื่องที่ 13 การจัดการการผลิตเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนังไทย
สุภา จิรวัฒนานนท์. (2555). การจัดการการผลิตเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนังไทย. สยามวิชาการ, 13(2), 211-224.

Share this post with your friends