สยามวิชาการ ฉบับที่ 22

เรื่องที่ 1 ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย
โสรัตน์  มงคลมะไฟ   กระมล  ทองธรรมชาติ   และ  ธนวรรณ  แสงสุวรรณ. (2556). ตัวแบบประสิทธิภาพการจัดการสำหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย. สยามวิชาการ, 14(1), 1-16.

เรื่องที่ 2 การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยของสนามบินนานาชาติ
วรวุฒิ  อิทธิภักดีพงศ์. (2556). การบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยของ
สนามบินนานาชาติ. สยามวิชาการ, 14(1), 17-28.

เรื่องที่ 3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องหนังไทย
สุภา  จิรวัฒนานนท์. (2556). ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการบริหารจัดการส่งออกเครื่องหนังไทย.
สยามวิชาการ, 14(1), 29-42.

เรื่องที่ 4 บูรณาการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน: เส้นทางตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เบญจรรณ  บวรกุลภา. (2556). บูรณาการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน: เส้นทางตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.
สยามวิชาการ, 14(1), 43-52.

เรื่องที่ 5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงาน
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
ดวงพร  พาหุลรัตน์  และ  กฤช  จรินโท. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในงาน ความพึงพอใจในงาน
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง. สยามวิชาการ, 14(1), 53-72.

เรื่องที่ 6 การสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการทำงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ดวงใจ  ธีรไกรศรี  และ  กฤช  จรินโท. (2556). การสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการทำงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ. สยามวิชาการ, 14(1), 73-89.

เรื่องที่ 7 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามกฎบัตรสหประชาชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3 จังหวัด
(จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม)
จิราภรณ์  มณีกาศ   ชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร   วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  และ  วรลัญช์  โรจนพล. (2556). การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ตามกฎบัตรสหประชาชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 3 จังหวัด (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม).
สยามวิชาการ, 14(1), 90-100.

Share this post with your friends