สยามวิชาการ ฉบับที่ 32

เรื่องที่ 1 การทดสอบสมมติฐาน การบริโภคสินค้าคงทนในอดีต ส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อการบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน
สมชาย เบ็ญจวรรณ์ และ ปรัชญา ปิ่นมณี. (2561). การทดสอบสมมติฐาน การบริโภคสินค้าคงทนในอดีต
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคสินค้าคงทนในปัจจุบัน. สยามวิชาการ, 19(1), 1-18.

เรื่องที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในประเทศไทย
รสนันท์ หอสุธารังษี  ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และ พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์. (2561). การศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนระบบการผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 19(1), 19-36.

เรื่องที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เกษมะณี การินทร์  รวีพรรณ อุตรินทร์  รัชนีกร บวรชาติ และ ณัฐวุฒิ ชูขวัญ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
สยามวิชาการ, 19(1), 37-53.

เรื่องที่ 4 ความเป็นไปได้ทางการตลาดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านป้องกันตนจากการก่อการร้าย
กมลชนก ลิ้มวิจิตสุข. (2561). ความเป็นไปได้ทางการตลาดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านป้องกันตนจากการก่อการร้าย. สยามวิชาการ, 19(1), 54-64.

เรื่องที่ 5 การพัฒนารายได้ให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม
ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์. (2561). การพัฒนารายได้ให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม.
สยามวิชาการ, 19(1), 65-79.

Share this post with your friends