เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อแผ่นซับเสียง
Factors Affecting Consumer Satisfaction in Purchasing Sound Pads.
กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ และ ณรัฐ โชตินุชิต. (2564).ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อแผ่นซับเสียง.
สยามวิชาการ, 22(2), 1-17.

เรื่องที่ 2 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย:ศักยภาพและโอกาส
Thailand’s Medical Hub Industry: Potential and Opportunity
อริสรา อัครพิสิฐ. (2564).อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย:ศักยภาพและโอกาส.
สยามวิชาการ, 22(2), 18-36.

เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อลดขั้นตอน
การออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ไทยประเภทประมงแช่แข็ง
Applying e-Government Concepts to Reduce the Import and Export Licensing
Process of Thailand Strategic Goods, Frozen Fishery Category.
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2564).การประยุกต์ใช้แนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อลดขั้นตอน
การออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ไทยประเภทประมงแช่แข็ง.สยามวิชาการ, 22(2), 37-58.

เรื่องที่ 4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความคงอยู่ในองค์การของลูกจ้างเหมาแรงงาน
การประปานครหลวง สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งนํ้า)
Job Motivation and Organization Commitment of Labor Employees in the Metropolitan Waterworks
Authority under the Supervision of the Deputy Governor (Water Production and Transmission).
ยลมาลย์ บุญสาร อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน บัณฑิต ผังนิรันดร์ ปราณี ตรีทศกุล และ ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2564).
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความคงอยู่ในองค์การของลูกจ้างเหมาแรงงานการประปานครหลวง สายงานรองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งนํ้า).
สยามวิชาการ, 22(2), 59-77.

เรื่องที่ 5 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีต่อพนักงาน ในช่องทีวีดิจิทัลของเอกชนและรัฐบาล
Comparative Study of Factors Affecting Employees in Private and Public Digital TV Companies
ชโลธร เดชบัณฑิตย์ และ ทิพย์รัตน์ แสงเรืองรอบ. (2564).การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีต่อพนักงาน
ในช่องทีวีดิจิทัลของเอกชนและรัฐบาล.สยามวิชาการ, 22(2), 78-89.