เรื่องที่ 1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรถอาร์วีในประเทศไทย
Development Guidelines for Recreational Vehicles (RV) Tourism in Thailand.
ชนะใจ ต้นไทรทอง และ วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์. (2565).แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรถอาร์วีในประเทศไทย.
สยามวิชาการ, 23(2), 1-19.

เรื่องที่ 2 กลยุทธ์การขยายธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
ในยุคความปรกติใหม่ (New Normal)
Business Expansion and Growth Strategies of the Thai Printing Industry
in a New Normal Era.
เทพภวัน เทียนเจริญ และ ไชยนันท์ ปัญญาศิริ. (2565).กลยุทธ์การขยายธุรกิจและการเติบโต
ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในยุคความปรกติใหม่ (New Normal).สยามวิชาการ, 23(2), 20-38.

เรื่องที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจส่งออกเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า
ของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
Marketing Mix Strategy of Facial Care Cosmetic Export Business
of Thailand to the ASEAN Community.
พธิดา โขงรัมย์. (2565).กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจส่งออก
เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน.สยามวิชาการ, 23(2), 39-57.

เรื่องที่ 4 วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030: โอกาสและความท้าทายของตลาดแรงงานไทย
Saudi Vision 2030: Opportunities and Challenges of Thai Labor Market.
อริสรา อัครพิสิฐ. (2565).วิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030: โอกาสและความท้าทายของตลาด
แรงงานไทย.สยามวิชาการ, 23(2), 58-76.

เรื่องที่ 5 จริยธรรมผู้แทนขายที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าเครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลเอกชน
Ethical Sales Representative Influencing Relationship Quality of
Medical Equipment’s Customers in Private Hospitals.
รัตนา ชัยกัลยา. (2565).จริยธรรมผู้แทนขายที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าเครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลเอกชน.สยามวิชาการ, 23(2), 77-88.

เรื่องที่ 6 A Probit Model and Probability of Monetary Policy Decision: Thailand Case.
แบบจำลองโพรบิตกับความน่าจะเป็นในการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงิน: กรณีประเทศไทย.
Suksawang, V., Eamsopana, P., Pinmanee, P. and Pattarabanjird, S. (2022).
A Probit Model and Probability of Monetary Policy Decision: Thailand Case.Siam Academic Review, 23(2), 89-105.