โครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่26

alt

ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
จัดโครงการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 26
เมื่อวันพุธและพฤหัสบดีที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้อง 19-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี
ได้พัฒนา และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร
และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

Share this post with your friends