โครงการจิตอาสา 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมสมาคมศิษย์เก่าและผู้มีจิตอาสา
จัดกิจกรรม นำอาหารและสิ่งของมาเลี้ยงผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย 31 ก.ค. 2559 ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน

Share this post with your friends