วิจัยชั้นเรียนปี 2557

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 1/2557

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานในรายวิชา 135-201 ธุรกิจระหว่างประเทศ อ.อริสรา อัครพิสิฐ

งานวิจัยชั้นเรียนภาค 2/2557

ชื่องานวิจัยชั้นเรียน โดย
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 130-216 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ อ.อริสรา อัครพิสิฐ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *