เรื่องที่ 1 นวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ท้องถิ่นของชุมชนบ้านวังไทร อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Modern Marketing Innovation for Local Herbal Product Development of
Ban Wang Sai Community, Thung Song District, Nakhon Si Thanmarat Province.
สุพัตรา คําแหง ชัญญานุช โมราศิลป์ และ บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง. (2565).นวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท้องถิ่นของชุมชนบ้านวังไทร อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
สยามวิชาการ, 23(1), 1-19.

เรื่องที่ 2 ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Relationship Between Consumers’ Behavior and Perception Affecting Motive of Choosing
Digital Banking Services of Kasikorn Bank in Mueang District, Nakornpathom Province.
วีรภรณ์ จึงสวัสดิ์ และ ประสพชัย พสุนนท์. (2565).ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้ง ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม.
สยามวิชาการ, 23(1), 20-39.

เรื่องที่ 3 ทางออกของธุรกิจโรงแรมกับแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
The Solution of Hotel Business with the Concept of A Learning Organization.
นันทวัฒน์ พรเลิศกชกร กานต์จิรา ลิมศิริธง บุรินทร์ สันติสาส์น และ ธนภูมิ ลิมศิริธง. (2565).
ทางออกของธุรกิจโรงแรมกับแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้.สยามวิชาการ, 23(1), 40-58.

เรื่องที่ 4 การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข
หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
Financial Planning before Retirement and Happy Quality of Life
After Retirement of Lecturers at Faculty of Business Administration, Siam University.
ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ. (2565).การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข
หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.สยามวิชาการ, 23(1), 59-79.

เรื่องที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต
ก่อนเปลี่ยนเป็นธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
The Relationship Between Factors of the Customers’ Deposit
Account Service of Thanachart Bank before Changing to TMB Tanachart Bank
เอกภพ มณีนารถ จิตระวี ทองเถา และ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2565).ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ในการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าธนาคารธนชาต ก่อนเปลี่ยนเป็นธนาคารทีเอ็มบีธนชาต.
สยามวิชาการ, 23(1), 80-90.