สยามวิชาการ ฉบับที่ 23

เรื่องที่ 1 นโยบายการส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋องในประเทศไทย
สกล สุขเสริมส่งชัย. (2556). นโยบายการส่งเสริมการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล็กเกอร์เคลือบกระป๋อง
ในประเทศไทย. สยามวิชาการ, 14(2), 1-14.

เรื่องที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม
การใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
มนสิชา สุขชม. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย
ของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 14(2), 15-27.

เรื่องที่ 3 พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPod
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนสิทธิ์ มูลวงค์ (2556). พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPod ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร. สยามวิชาการ, 14(2), 28-39.

เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชน : ศึกษากรณี บริษัท อเมริกาน่า ซีสเต็ม จำกัด
ธัญวรัตม์ บุพศิริ และ สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเอกชน : ศึกษากรณี
บริษัท อเมริกาน่า ซีสเต็ม จำกัด. สยามวิชาการ, 14(2), 40-51.

เรื่องที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เปมิกา จินตวาณิชกร และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).
สยามวิชาการ, 14(2), 52-77.

เรื่องที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่มหัตถกรรม OTOP เบญจรงค์
สุภาณี อินทน์จันทน์. (2556). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการกลุ่มหัตถกรรม OTOP เบญจรงค์.
สยามวิชาการ, 14(2), 78-99.

เรื่องที่ 7 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
เบญจวรรณ แย้มเพกา. (2556). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม.
สยามวิชาการ, 14(2), 100-110.

Share this post with your friends