เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันนี้ คณะบริหารธุรกิจ เพจคณะบริหาร รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) รายละเอียดหลักสูตร เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดที่ทันสมัย และฝึกฝนทักษะ ทางด้านการวิจัยตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการตลาด การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ทำให้การตลาดเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ สมัครเรียน หลักสูตรบัญชีบัญฑิต (บช.บ.) ผลิตนักบัญชี ที่มีความรู้ทางด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การใช้บ้อมูลทางบัญชี เพื่อประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ สามารถทำงานด้าน การจัดทำบัญชีในหน่วยงานรัฐ และเอกชนหรือวิชาชีพ อื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านการเงิน ผู้รับทำบัญชีอิสระ สาขาวิชาการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันนี้ รายละเอียดหลักสูตร ผลิตนักบัญชี ที่มีความรู้ทางด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การใช้บ้อมูลทางบัญชี เพื่อประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ สามารถทำงานด้าน การจัดทำบัญชีในหน่วยงานรัฐ และเอกชนหรือวิชาชีพ อื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านการเงิน ผู้รับทำบัญชีอิสระ สมัครเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต (บธ.บ.) Photo Street 7654, BK
0800 987654
info@siam.edu
Tuesday - Saturday 08:30 - 16:00
ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้า ส่งออก การขนส่งระหว่างประเทศ การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ สามารทำงานด้านการติดต่อธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันนี้ รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Photo Street 7654, BK
0800 987654
info@siam.edu
Tuesday - Saturday 08:30 - 16:00
ผลิตบัณฑิตที่รู้และชำนาญในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร มีความสามารถในการวางแผนกำลังคน สรรหาคัดเลือก พัฒนาและประภายเมินบุคลากร การบริหารความขัดแย้ง เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์กร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันนี้ รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Photo Street 7654, BK
0800 987654
info@siam.edu
Tuesday - Saturday 08:30 - 16:00
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดทำแผนการเงิน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขานี้สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายอาชีพทางด้านการเงิน อาทินักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่พาณิชธนกิจ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารเงิน สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วันนี้ รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน
เพจมหาวิทยาลัยสยาม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ logo ป้ายชื่อ มหาวิทยาลัยสยาม

Click Here
Scroll to Top