ปรัชญา/ปณิธาน

“ปญฺญา นรานํ รตนํ”  ซึ่งหมายความว่า  “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

มหาวิทยาลัยสยามมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตมีความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

      มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและภูมิภาคโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้  มีทัศนคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทำงานในบริบทของโลกาภิวัตน์มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเข้าใจและยอมรับ  สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  02-4570068 ต่อ 5221

ประวัติความเป็นมา

           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งมีความรู้ความสามารถทางการบัญชีและการบริหารธุรกิจ รวมถึงแนวคิดทางการบริหารองค์การสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจในภาคทฤษฎี กรณีศึกษาต่างๆ การฝึกงาน การจัดทำโครงงาน และฝึกปฏิบัติทั้งในมหาวิทยาลัย และในสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการบริหารธุรกิจ และสามารถประยุกต์ทฤษฎี เข้าสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักธุรกิจ ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา โดยประกอบไปด้วยภาควิชาต่างๆ จำนวน 5 ภาควิชา ดังนี้

1. ภาควิชาการบัญชี
2. ภาควิชาการเงินและการลงทุน
3. ภาควิชาการตลาด
4. ภาควิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ
5. ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาส์นจากคณบดี

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ การบริหารองค์การสมัยใหม่ นวัตกรรมต่าง ๆ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษา เก่งทั้งวิชาการและการประยุกต์ พร้อมทำงานในภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และการทำธุรกิจของตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษาเสริมทักษะในวิชาชีพ เช่น มีการฝึกงาน ๒๐๐ ชั่วโมง มีโครงการสหกิจศึกษา เป็นต้น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี สามารถเลือกศึกษาตามแผนการเรียนก้าวหน้า สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น ศิษย์เก่าหลายคน มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในภาคธุรกิจ ศิษย์ปัจจุบันหลายคนได้รับรางวัลระดับประเทศจากการแข่งขันต่าง ๆ เรามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพ มีอุปกรณ์การสอนและสิ่งเกื้อหนุนทางการศึกษาอย่างเพียงพอและทันสมัย ซึ่งเรามั่นใจว่าลูกหลานของท่านที่เข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมออกไปทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบธุรกิจ เมื่อลูกหลานของท่านเข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเหมือนเป็นบ้านที่สองของนักศึกษา เรามีหน้าที่ให้ความรู้ และประคับประคองให้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจมีความยืดหยุ่น เข้มข้น หลากหลาย ด้านการบัญชี การเงินและการลงทุน การตลาด การจัดการทั่วไปและการประกอบการ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

          คณะบริหารธุรกิจ ได้เตรียมสมรรถนะพื้นฐานให้กับนักศึกษา เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ส่งเสริมให้มีการสอบธรรมศึกษาเป็นประจำทุกปี และเป็นทรัพยากรที่ดีของสังคม

มหาวิทยาลัยสยาม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

ข่าว/ประกาศ
สื่อสารชาวบริหารธุรกิจ

4-04-2562 – โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา IBM

26-03-2562 – โครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการทำงาน

11-03-2562 – พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

2-11-2561 – ทัศนศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง

20-10-2561 – สัมมนาสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

12-10-2561 – ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ ๙

26-9-2561 – กิจกรรมแม็คโคร การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก”

24-9-2561 – กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญภาควิชาการบัญชี

15-9-2561 – กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและประกวดดาวเดือน ปี 2561

6-9-2561 – ทำบุญตักบาตร ปี 2561

31-8-2561 – ประเมินคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2560

30-8-2561 – พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

29-8-2561 – The Future of Thailand MBA 2018

27-8-2561 – แนะแนว กศน ไชยฉิมพลี ปีการศึกษา 2561

25-8-2561 – ประชุมเชียร์คณะบริหารธุรกิจ 2561

21-8-2561 – วันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งสถาบัน

11-8-2561 – กิจกรรมวันแม่ 2561

20-7-2561 – กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2561